Általános szerződési feltételek

2023. május 4.

1. Szolgáltató

1.1 Trackie.io Kft. Székhely: 1025 Budapest, Ruthén út 28. Cégjegyzékszám: 01-09-377556 Adószám: 28963271-2-41 Web: www.trackie.io Email: hello@trackie.io Képviseli: Villányi Dániel megbízott - mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.trackie.io-n elérhető online számlázási, valamint ahhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásaira terjednek ki

1.2 Jelen ÁSZF célja, hogy összefoglalja a Szolgáltató weboldal (a továbbiakban: Weboldal) használatának és a Szolgáltató által nyújtott online számlázási szolgáltatások igénybevételének feltételeit, a felhasználók jogait és kötelezettségeit.

1.3. Jelen ÁSZF kiterjed a Weboldalon keresztül elérhető online számlázási szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatások vagy Szolgáltatás ) igénybevételére és ennek feltételeire.

1.4. Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed valamennyi, a Weboldalt látogató és a Weboldalon nyújtott bármely Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználóra (a továbbiakban: Felhasználó vagy Felhasználók). A Felhasználók a Weboldalon történő regisztráció során kötelesek elfogadni jelen ÁSZF rendelkezéseit és kötelezettséget vállalni az ÁSZF betartására.

1.5. Jelen ÁSZF időbeli hatálya kiterjed az ÁSZF elfogadásától, a Szolgáltatásokra vonatkozó Előfizetői Szerződés megszűnéséig, illetve a regisztráció törlésééig.

2. Regisztráció és szolgáltatás igénybevételének feltételei

2.2 Regisztráció A Szolgáltatások igénybevételéhez valamennyi Felhasználó részéről regisztráció szükséges. A regisztráció véglegesítéséhez és a Szolgáltatások igénybevételéhez a Felhasználónak valós e- mail címmel és internet hozzáféréssel kell rendelkeznie. A Regisztrációk közül megkülönböztetünk Elsődleges Felhasználói Regisztrációt, amely a Cég és a felhasználói fiók egyidejű létrehozását jelenti, a Másodlagos Felhasználói Regisztrációt, ami a Céghez történő, meghívó alapján történő regisztrációt jelenti. A Regisztráció során a Felhasználó által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatok hitelességéért és valódiságáért az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Regisztráció során megadott e-mail címre a regisztrációt követően egy megerősítő emailt küld, melyben a Felhasználó az abban található linkre való kattintással véglegesítheti a regisztrációját. A Regisztráció az aktiválással válik véglegessé. A Regisztráció során a Felhasználó a vonatkozó check-box kipipálásával nyilatkozni köteles jelen ÁSZF, az Adatkezelési Tájékoztatójának az elfogadásáról, továbbá az Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelés hozzájárulás megadásáról. A Regisztráció során a Felhasználó opcionálisan feliratkozhat a Szolgáltató hírlevelére.

2.3 Regisztráció igénybevételének összesített feltételei A Szolgáltatások a Felhasználók általi használatának feltételei, hogy a Felhasználó • Regisztráljon a Weboldalon; Elfogadja az ÁSZF, valamint az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit és hozzájáruljon az adatkezeléshez. A Felhasználó biztosítsa a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges 7.6. pont szerinti technikai feltételeket. A fenti felsorolásban szereplő feltételek bármelyike hiányában a Szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen vehetők igénybe. A Szolgáltató API és UNAS webshop Szolgáltatások esetében a Szolgáltatások igénybevételének további feltétele, hogy az Ügyfél elvégezze a Szolgáltató és az Ügyfél saját rendszerének összekapcsolásához szükséges adatszolgáltatást és a Szolgáltató által kért beállításokat és annak módosításait. A Céghez tartozó Felhasználó által a jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadására tett nyilatkozatának hatálya automatikusan kiterjed az általa meghívott Másodlagos Felhasználói Regisztrációra is.

2.4 A Weboldalon és a Szolgáltatásokban vélelmezhető és kiszűrhető visszaélésekről a rendszer üzemeltetője haladéktalanul értesíti az érintett feleket és hatóságokat. Az Szolgáltató jogosult figyelmeztetés nélkül törölni azoknak a Felhasználóknak a Regisztrációját, akikről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy kellő felhatalmazás és képviseleti jogosultság nélkül regisztráltak Céget, illetve kellő felhatalmazás és képviseleti jogosultság nélkül kötöttek a Cég nevében és képviseletében Előfizetői Szerződést, ugyanakkor nem felelős a Regisztráció törlésének elmaradásáért. A jogosulatlan regisztrációról az Felhasználó e-mailben kap értesítést, amelynek megküldésétől számított 8 napon belül köteles a regisztrációra való jogosultságát hitelt érdemlően igazolni. Ha a Felhasználó a jogosultságát határidőben és hitelt érdemlően igazolja, úgy a Regisztráció visszaállításra kerül, ellenkező esetben végérvényesen törlésre kerül a Szolgáltató platformról. Ilyen esetekben a Szolgáltató sem előfizetési díj jóváírására, sem a Szolgáltatás felfüggesztéséből adódó esetleges károk megtérítésére nem kötelezhető.

3. A Szolgáltató által biztosított technikai háttér

3.2 A Szolgáltató Szolgáltatásokat évi 99%-os rendelkezésre állással biztosítja. A rendelkezésre állás idejébe nem számít bele az előre bejelentett karbantartás időtartama, valamint az egyes részfunkciók nem megfelelő működésének időtartama.

3.3 A Szolgáltató kijelenti, hogy a rendszerbe külső rendszerekből érkező adatok hitelességéért felelősséget nem vállal, vagyis a kívülről érkező adatok hitelessége minden esetben a külső szolgáltató/szolgáltatás/rendszer/alkalmazás üzemeltetőjének és/vagy tulajdonosának egyoldalú felelőssége.

3.4 A Szolgáltató az előzetes bejelentést követően a bejelentésben meghatározott időpontban jogosult akár a szolgáltatás szüneteltetésével járó karbantartási munkálatok elvégzésére. A karbantartási időszak folyamán a rendszerrel összeköttetésben álló külső szolgáltatás/rendszer/alkalmazás folyamatos és hibátlan működéséért a rendszer üzemeltetője felelősséget nem vállal.

3.5 A Szolgáltató hatáskörén kívül eső jellemzően vismajor esetekből, valamint hardver meghibásodásból vagy harmadik fél által szolgáltatott hálózati hibákból adódó károkért felelősséget nem vállal.

3.6 A Szolgáltató a terméktámogatás igénybevételekor beérkező adatokat 1-3 munkanap alatt dolgozza fel. Sürgős terméktámogatás igénybevétele esetén a rendszer üzemeltetője jogosult sürgősségi ügyfélkezelési díj felszámítására.

4. Felhasználó jogai és kötelezettségei

4.1 A Szolgáltató Szolgáltatásainak igénybevételéhez a Felhasználónak rendelkeznie kell megfelelő hardver és szoftver környezettel, amelyek a következők: a) Szélessávú internetkapcsolat b) Internetkapcsolattal rendelkező számítógép, laptop vagy mobileszköz c) Internet böngésző (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Microsoft Edge böngészők legfrissebb verziója); d) Az API és Unas Szolgálatások esetén, a Felhasználók maguk kötelesek gondoskodni saját, a Szolgáltatások egyes elemeivel összekapcsolódó rendszereik létrehozásáról, karbantartásáról és működtetéséről, az összekapcsoláshoz szükséges informatikai fejlesztésekről és az ehhez kapcsolódó adatok továbbításáról. Ha a Felhasználó nem a fent jelzett böngészők valamelyikét használja, akkor az esetlegesen észlelt hibát a Szolgáltató nem köteles javítani, az esetleges károkért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató továbbá semmilyen felelősséget nem vállal a Szolgáltatás kimaradásból (tervezett és nem tervezett esetek alkalmával) adódóan felmerülő gazdasági és egyéb károkért.

4.2 A Szolgáltató API használatával a Felhasználó elismeri, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat elolvasta és tudomásul vette, valamint kötelező érvénnyel elfogadja a feltételeit. A Felhasználó az API igénybevételével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az API-t az egyéni igényekhez igazodó változtatások nélkül, minden Felhasználó számára egységes tartalommal szolgáltatja és nem köteles azt a Felhasználó egyéni igényeihez vagy rendszereihez módosítani. A Felhasználó az API igénybevételével tudomásul veszi, hogy az Ügyfél rendszereivel való összekapcsoláshoz az Ügyfél által a saját tesztkörnyezetben végzett önálló fejlesztés is szükséges, amelynek elvégzése az Ügyfél által, saját felelősségre és költségre történik. Az Trackie.oi az API és a Felhasználó rendszereinek összekapcsolásában közvetlenül nem vesz részt, ehhez külön díjazás nélkül az alábbi támogatást nyújtja: a) tesztfiókot, b) technikai leírást, c) API kulcsot, és d) 3 munkanapon belüli e-mailes technikai támogatást.

4.3 A Felhasználók kijelentik, hogy az általuk a Regisztráció és a Szolgáltatások igénybevétele során megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek, hitelesek és a megadásukra szabályszerűen került sor. A Szolgáltató fenntartja ezen adatok és információk ellenőrzésére. A Felhasználók a Regisztráció során megadott adatokban és információkban bekövetkezett bármilyen változásról kötelesek az Szolgáltató-t haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 8 munkanapon belül értesíteni. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltató-t felelősség nem terheli.

4.4 A Felhasználók felelősek a megadott felhasználónevük és jelszavuk titokban tartásáért, valamint minden olyan tevékenységért, amely a Felhasználóhoz kapcsolódik. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató-t, amennyiben felhasználóneve vagy jelszava jogosulatlan személy által történő használatáról vagy a Szolgáltatások biztonságos használatának egyéb veszélyeztetéséről szerez tudomást. A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, amennyiben nyilvános vagy megosztott számítógépről jelentkezik be, különösen ügyel arra, hogy jogosulatlan személyek a Fiókhoz ne férjenek hozzá és az automatikus bejelentkezési funkció használatára ne kerüljön sor. Az ennek elmulasztásából eredő kárért a Szolgáltató-t felelősség nem terheli.

4.5 A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek, és a jelen ÁSZF betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen ÁSZF rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatásokat, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket, továbbá jogosult a Szolgáltatások igénybevételét részben vagy teljesen korlátozni, illetve az adott Felhasználó Cégét és Felhasználói Fiókját törölni. Tilos bármilyen olyan eszköz, rendszer, illetve megoldás használata, amely a Szolgáltatások jelen ÁSZF-ben nem engedélyezett módon történő felhasználását, a Szolgáltatások leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, illetve amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatások rendeltetésszerű használatát, illetve működtetését. A jogszerű használat kötelezettségének megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.

5. A Felhasznánló törlése

5.1 A Regisztrációt a Felhasználó jogosult az Elsődleges Felhasználó útján megszüntetni úgy, hogy a hello@trackie.io címre küldött emailben kérvényezi a fiók deaktiválását, amelyet a Szolgáltató 3 munkanapon belül köteles végrehajtani és erről a felhasználót emailben tájékoztatni.

6. Jogérvényesítési lehetőségek

6.1 Panaszügyintézés helye: Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: Levelezési cím: Trackie.io Kft. 1025 Budapest, Ruthén út 28. E-mail: hello@Szolgáltató

6.2 Panaszügyintézés módja: A Szolgáltató a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 6.1. pontban megadott elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 15 napon belül érdemben válaszol Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait, valamint az arra nyitva álló határidőket.

6.3 Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a Felhasználó rendelkezésére: a) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. b) Békéltető testület. A szolgáltatások minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. c) Bírósági eljárás. Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

7. Szerzői jogok

7.1 A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon megjelenített, nem Felhasználóktól származó valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak, ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat.

7.2 Szolgáltató valamennyi, a Honlapon szereplő, nem Felhasználótól származó védjegy (márkanév, logó stb.) használatára jogosult. A Regisztráció, a Weboldal használata, illetve az Általános Szerződési Feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Weboldalon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

7.3 A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel.

8. Egyéb rendelkezések

8.1 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Weboldalon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt más domainnév alá helyezze át.

8.2 Felhasználó a Szolgáltatások igénybevételével az általa megadott valamennyi adat Szolgáltató általi, az Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott időtartamra történő tárolásához kifejezetten hozzájárul.

9. Az ÁSZF módosítása

9.1 A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan kiegészíteni, vagy módosítani, különösen új termék bevezetése, meglévő termék feltételeinek módosítása, díjtételek módosítása esetén. A Szolgáltató az ÁSZF-módosításáról szóló hirdetményét annak hatálybalépését 15 nappal megelőzően a honlapján közzéteszi. A Felhasználó felelőssége, hogy a módosítás tartalmát megismerje, arról a honlapon tájékozódjon. Amennyiben a módosítást a felhasználó nem fogadja el jogosult a 15 nap alatt felmondani a szerződést, szolgáltatását törölni. Ez esetben a szerződés megszűnik a régi feltételek alkalmazásával. Amennyiben a felhasználó az ÁSZF módosítását követően a szerződést a 15 nap alatt nem mondja fel, úgy az elfogadottnak minősül a felhasználó részéről az új feltételek szerint. A szolgáltató az ÁSZF valamennyi módosítását a honlapján letölthető formában folyamatosan elérhetővé teszi.